Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (hierna te noemen : VGT), statutair gevestigd te Utrecht. Secretariaat: Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, tel. : 075-6539290, | www.vgt.nl | info@vgt.nl.


Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID.


1.1 Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand gesloten overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door leden van de VGT, hierna te noemen: ‘de leverancier’, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1.2. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de leverancier te sluiten overeenkomsten.


1.3. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier, de aanvullende bepalingen van de leverancier, de bepalingen in VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en de bepalingen in de VGT Garantievoorwaarden is de navolgende volgorde van kracht:
1. hetgeen schriftelijk tussen opdrachtgever en de leverancier is overeengekomen, waarbij de documenten van de meest recente datum prevaleren;
2. de aanvullende bepalingen van de leverancier;
3. de bepalingen in de VGT Garantievoorwaarden;
4. de bepalingen in de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.


1.4. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


Artikel 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.


2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van de leverancier zowel mondeling als schriftelijk en/of elektronisch, waaronder begrepen in de ‘social media’, zijn voor de leverancier geheel vrijblijvend. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk-, tel- en/of zetfouten, zowel in catalogi, offertes, orderbevestigingen als op website(s) en in andere uitingen van de leverancier. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.


2.2. De leverancier heeft het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de offerte en/of de orderbevestiging.


2.3. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling door de opdrachtgever heeft de leverancier het recht om zijn gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de digitale bevestiging van die bestelling door de leverancier.


2.4. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en/of (beperkte) omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.


2.5. Monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en publicaties worden geacht bij wijze van aanduiding de hoedanigheid van de te leveren goederen aan te geven. De geleverde goederen kunnen echter hier van afwijken. Eventuele afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren tenzij de afwijking zo groot is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd deze te accepteren.


2.6. Indien een opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.


Artikel 3. ELEKTRONISCH CONTRACTEREN.


3.1. De werking van artikel 6:227b lid 1 BW is tussen partijen uitgesloten. De leverancier is niet gehouden om voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst langs elektronische weg de in dat artikellid bedoelde informatie aan de opdrachtgever te verstrekken.


Artikel 4. LEVERING.


4.1. Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch deze termijnen zijn niet fataal. De leverancier is in ieder geval nooit gebonden aan leveringstermijnen, die niet meer gehaald kunnen worden vanwege overmacht zoals bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden.


4.2. Verzending en transport van de leverancier naar de opdrachtgever geschiedt voor risico van de leverancier.


4.3. De goederen worden geacht door de leverancier te zijn afgeleverd en door de opdrachtgever te zijn ontvangen op het moment van overhandiging door de transporteur aan het adres van opdrachtgever, of –bij brievenbuszendingen– achterlating in de brievenbus door de transporteur.


4.4. De leverancier is gerechtigd te leveren in gedeeltes. De leveranties kunnen door de leverancier afzonderlijk worden gefactureerd. Eenmaal afgeleverde goederen, ook al zijn deze nog niet gemonteerd, opgeleverd en/of gefactureerd, zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor risico van de opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van beschadiging, tenietgaan of achteruitgang door bijvoorbeeld brand, waterschade, ontvreemding, vernieling, door derden uit te voeren werkzaamheden e.d.


4.5. Indien bij aflevering van de bestelde goederen door de leverancier blijkt dat, zulks ter uitsluitende beoordeling van de leverancier, aflevering risicovol geacht mag worden omdat derden in, op of bij het afleveradres nog werkzaamheden uitvoeren c.q. moeten uitvoeren, is de leverancier gerechtigd, doch nimmer verplicht, niet tot aflevering van de bestelde goederen over te gaan. De gevolgen van een dergelijke gang van zaken, waaronder de extra te maken kosten voor een tweede aflevering, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier ter zake is uitgesloten.


Artikel 5. PRIJZEN.


5.1. De leverancier zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende tarieven, zoals die door de leverancier zijn vastgesteld.


5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief Omzetbelasting.


5.3. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van grondstoffen, wisselkoersen, materiaal, lonen en/of overheidslasten, dan heeft de leverancier het recht om deze prijsverhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen, zulks met dien verstande, dat de opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te annuleren, wanneer dergelijke verhoging(en) samen meer dan 10% van het oorspronkelijke orderbedrag belopen.


5.4. Indien de goederen worden bezorgd, gemonteerd en/of geïnstalleerd, is de leverancier gerechtigd hiervoor bezorg-, montage-, instructie- en/of installatiekosten in rekening te brengen.


5.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4 is de leverancier voor overeenkomsten met een factuurwaarde onder de € 500,00 excl. Omzetbelasting gerechtigd behandelings-, administratie- en/of portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 6. MONTAGE.

6.1. De opdrachtgever draagt voor eigen rekening en risico zorg dat vóór montage alle daarvoor benodigde aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, afvoer, afzuiging, ICT, perslucht, verlichting etc. op de aangegeven posities, conform specificaties en met inachtneming van alle daarvoor geldende (aansluit)voorschriften zijn aangebracht.


6.2. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor het door of namens de opdrachtgever tijdig en naar behoren uitvoeren van de hiervoor bedoelde werkzaamheden is uitgesloten.


6.3. Indien er met betrekking tot het bepaalde in dit artikel in enigerlei vorm schade en/of extra kosten ontstaan voor de leverancier, bijvoorbeeld door het niet of niet-tijdig kunnen aansluiten dan wel afleveren van de te leveren goederen, is de leverancier gerechtigd deze schade en/of extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


6.4. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die hun oorsprong vinden in de door of namens de opdrachtgever mondeling, schriftelijk of anderszins aangeleverde informatie, zoals informatie over praktijkindeling, bestekgegevens, maatvoering, opstelling, reeds aanwezige apparatuur en dergelijke.


6.5. Bij verhuizing van apparatuur, zowel intern als extern, is de leverancier uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade wanneer hem aantoonbaar opzet of bewuste roekeloosheid te verwijten valt.


Artikel 7. BETALING/ DEBITEURENREGISTRATIESYSTEEM.


7.1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en/of verrekening van enig door hem aan leverancier verschuldigd bedrag, waaronder uitdrukkelijk begrepen (reparatie)facturen van derden.


7.2. De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering dan wel montage dan wel oplevering gehele of gedeeltelijke betaling of zekerheidsstelling te verlangen.


7.3. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten waaronder begrepen de kosten van sommaties en aanmaningen en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur.


7.4. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de leverancier een rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is dan de in dit artikel bedongen rente, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd.


7.5. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is de leverancier gerechtigd haar vordering(en) zonder nadere aankondiging aan de VGT ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 per incassodossier alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.


7.6. De leverancier is verplicht alle openstaande facturen welke ouder zijn dan twee maanden aan te melden bij het secretariaat van de VGT.


7.7. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de opname van zijn bedrijfsgegevens en de op zijn naam staande onbetaalde facturen in een debiteurenregistratiesysteem van de VGT, met het verstrekken van deze gegevens aan andere leden van de VGT en met het door de VGT afgeven van waarschuwingen aan haar leden en betrokken financiers. Indien er sprake is van betalingsachterstand(en) bij één of meer van haar leden, is de VGT gerechtigd haar leden daarover te informeren.

 8.1. De leverancier is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te vragen aanvullende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalings- en/of afnameverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten zolang de gevraagde zekerheden niet zijn gesteld.


8.2. De leverancier is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt of indien leverancier reden heeft om aan te nemen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.


8.3. Alle verplichtingen van de opdrachtgever worden onmiddellijk opeisbaar en de leverancier is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn jegens de opdrachtgever, indien de opdrachtgever zijn onderneming staakt of overdraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, de WSNP op hem van toepassing wordt verklaard, of de VGT ingevolge artikel 7.7 de leverancier informeert over een betalingsachterstand van de opdrachtgever.


8.4. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade als bedoeld in artikel 15.1 van deze voorwaarden, zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.


8.5. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van de leverancier met betrekking tot hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.


8.6. De leverancier is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever, maar zich op welke wijze dan ook (nog) binnen de macht van de leverancier bevinden daar binnen te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens de leverancier heeft voldaan.


Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD.


9.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de leverancier, totdat alle vorderingen die de leverancier op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W., volledig zijn betaald.


9.2. Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt, verleent hij aan de leverancier een onherroepelijke volmacht om alle door haar geleverde goederen voor rekening van de opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.


Artikel 10. TIJDELIJKE VERVANGENDE APPARATUUR / ONDERDELEN.


10.1. De leverancier is, bijvoorbeeld vanwege een uit te voeren reparatie of completering van een order, gerechtigd maar niet verplicht om aan de opdrachtgever tijdelijk vervangende apparatuur en/of onderdelen ter beschikking te stellen en om daarvoor een gebruiksvergoeding te vragen.


10.2. De opdrachtgever is verplicht om als goed huisvader voor de bewaring en het behoud van de vervangende apparatuur en onderdelen te zorgen en deze adequaat te hebben verzekerd tegen (schade door) beschadiging, diefstal en verlies. Hij mag deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze aan hem ter beschikking zijn gesteld en conform de aanwijzingen van de leverancier. De opdrachtgever mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier de vervangende apparatuur en onderdelen niet verhuren of anderszins in gebruik geven aan een ander.


10.3. Het gebruik van de vervangende apparatuur en onderdelen is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Kosten verbonden aan de levering, montage, demontage en terugname van vervangende apparatuur en onderdelen, alsmede schade ontstaan aan of door de vervangende apparatuur en onderdelen, waaronder schade door onoordeelkundig gebruik en/of gebruik in strijd met artikel 10.2, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


10.4. Indien de leverancier een gebruiksvergoeding vraagt voor de ter beschikkingstelling van de tijdelijk vervangende apparatuur en/of onderdelen, is de leverancier slechts gehouden om gebreken voor rekening van de opdrachtgever te herstellen (al dan naar keuze van de leverancier niet door vervanging), geven gebreken de opdrachtgever geen recht op vermindering van de gebruiksvergoeding en is de leverancier niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek, tenzij de opdrachtgever laat zien dat de leverancier bij het ter beschikking stellen van de vervangende apparatuur en/of onderdelen het gebrek kende of behoorde te kennen.


10.5. Onder gebrek wordt slechts verstaan het niet voldoen van de ter beschikking gestelde vervangende apparatuur en/of onderdelen aan de door de fabrikant daarvan opgeven specificaties. Geen gebrek zal vormen een staat of eigenschap van de vervangende apparatuur en/of onderdelen, waarvan de leverancier bij het ter beschikking stellen de aan- of afwezigheid aan de opdrachtgever
heeft meegedeeld. Het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden is onverminderd van toepassing.


10.6. De vervangende apparatuur en onderdelen blijven eigendom van de leverancier. De opdrachtgever is verplicht om de vervangende apparatuur op eerste verzoek van de leverancier aan de leverancier terug te geven dan wel voor terugname beschikbaar te stellen. Laat de opdrachtgever na om binnen tien dagen na daartoe te zijn gesommeerd aan het verzoek tot teruggave van de leverancier gevolg te geven, dan verbeurt de opdrachtgever aan de leverancier een zonder ingebrekestelling opeisbare boete gelijk aan 80% van de nieuwwaarde van de betreffende apparatuur en onderdelen en van 5% van de nieuwwaarde voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de leverancier op volledige schadevergoeding naast en boven de boete en op nakoming van de verplichting tot teruggave.


10.7. De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van de leverancier mee te werken aan het sluiten van een aparte overeenkomst volgens het model van de leverancier voor de ter beschikkingstelling van de vervangende apparatuur en/of onderdelen.


Artikel 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.


11.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, ten aanzien van door de leverancier en in haar opdracht gemaakte offertes, indelingsschetsen, werk-, bouw- en leidingtekeningen en alle overige op de overeenkomst en de uitvoering daarvan betrekking hebbende stukken, komen toe aan de leverancier dan wel haar (toe)leveranciers.


11.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de in artikel 11.1 bedoelde stukken te gebruiken voor enig ander doel dan het tot stand brengen en (laten) uitvoeren van de overeenkomst met de leverancier.


11.3. Bij overtreding van het in artikel 11.2 bepaalde verbeurt de opdrachtgever aan de leverancier een zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 excl. Omzetbelasting en van € 500,00 excl. Omzetbelasting voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de leverancier op volledige schadevergoeding naast en boven de boete en op nakoming van artikel 11.2.
Artikel 12. RECLAME, GARANTIE EN RETOUREN.


12.1. Op de door de leverancier geleverde goederen zijn de VGT Algemene Garantievoorwaarden van toepassing. Ten aanzien van de geleverde goederen komt de opdrachtgever geen verdere of andere (garantie)aanspraak toe dan in deze voorwaarden bepaald.


12.2. De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Deze beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de levering volledig en in goede staat te hebben ontvangen.


12.3. Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de leverancier kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake.


12.4. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.


12.5. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).


12.6. Uitgesloten van garantie zijn onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen en roterend instrumentarium.


12.7. De opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat de leverancier, ter verkrijging van de in dit artikel genoemde garantie, de NAW-gegevens van de opdrachtgever en de productgegevens van de geleverde goederen doorgeeft aan de fabrikant c.q. haar eigen leverancier.


12.8. Ingevolge artikel 8.2 van deze voorwaarden is de leverancier gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf al zijn verplichtingen jegens de leverancier is nagekomen.


12.9. Producten kunnen alleen met toestemming van de leverancier geretourneerd worden. Creditering van geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking die goed is afgesloten en de geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn. Voor retourproducten met een expiratiedatum geldt aanvullend dat deze producten tenminste nog één kalenderjaar houdbaar moeten zijn. Voor geneesmiddelen (RVG producten) geldt dat deze nimmer geretourneerd mogen worden.


Artikel 13. TOEREKENBARE TEKORTKOMING, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING.


13.1. In geval van toerekenbare tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever de leverancier in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn van tenminste 1 maand de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In geval de leverancier de overeengekomen prestatie alsnog verricht is de leverancier nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.


13.2. Elke aansprakelijkheid van de leverancier, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de leverancier wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de leverancier niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot maximaal 50% van het door de leverancier aan de opdrachtgever gefactureerde en door opdrachtgever aan de leverancier betaalde bedrag exclusief Omzetbelasting voor het geleverde goed of de verleende dienst waarmee het schadeveroorzakende feit in direct verband staat en, bij gebreke van zo een verband, tot maximaal € 5.000,00.


13.3. Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade of schade wegens omzetverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of patiënten van opdrachtgever, vertragingsschade en dergelijke, is te allen tijde volledig uitgesloten.


13.4. De opdrachtgever draagt uitsluitend zelf het risico van de selectie, de compatibiliteit, het gebruik en de al dan niet gecombineerde toepassing in zijn onderneming van apparatuur,
programmatuur, websites, databestanden en alle daarmee samenhangende producten en materialen.


13.5. Bij de levering van een digitaal systeem is de leverancier nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de overdracht van gegevens naar het door de leverancier geleverde systeem noch voor enige communicatie tussen dat systeem en reeds aanwezige of nog aan te schaffen systemen. Eveneens is volledig uitgesloten de aansprakelijkheid van de leverancier voor schade welke is ontstaan door het verloren gaan, vernietiging of verminking van digitaal opgeslagen gegevens en door of in verband met onvolkomenheden in of met het netwerk, het datasysteem, de dataopslag, de back-up, de datacapaciteit, vertragingen in het netwerk van de opdrachtgever, ontoereikend systeembeheer enzovoort.


13.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de opdrachtgever een volgens hem aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming alsmede de daaruit voortvloeiende schade onverwijld schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.


13.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens de leverancier in elk geval één jaar na de dag waarop het schadeveroorzakende feit zich voor het eerst heeft voorgedaan.


13.8. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier van alle aanspraken van derden die verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan door of namens opdrachtgever.


13.9. Alle in deze voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede te gunste van alle (rechts)personen waarvan de leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.


13.10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van de leverancier zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier of diens leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 14. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN c.q. OVERMACHT.
14.1. In geval van verhindering tot uitvoering van deze overeenkomst door overmacht is de leverancier gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze overeenkomst voor ten hoogste zes maanden geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


14.2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de leverancier redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van de leverancier, zoals niet-levering of te late levering van goederen en diensten van door de leverancier ingeschakelde derden.


14.3. In geval deze overeenkomst wegens een overmacht of een andere en niet aan de leverancier toerekenbare tekortkoming wordt ontbonden, is de leverancier niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.


Artikel 15. SCHADEVERGOEDING BIJ ANNULERING OF UITSTEL LEVERANTIE OP VERZOEK VAN DE OPDRACHTGEVER EN BIJ ONTBINDING DOOR DE LEVERANCIER.


15.1. Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ondanks uitdrukkelijke sommatie tot nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever niet wordt nagekomen en als gevolg daarvan de overeenkomst door de leverancier wordt ontbonden, is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie inclusief Omzetbelasting beloopt.


15.2. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde inclusief Omzetbelasting van de desbetreffende leverantie alsmede een rentevergoeding van 1% per maand over het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.


Artikel 16. GESCHILLEN.


16.1. Op elke rechtsbetrekking tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is daarbij uitgesloten.


16.2. Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank MiddenNederland, locatie Utrecht, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 


© VGT, 1 januari 2023