Garantievoorwaarden

UITTREKSEL ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN 

 
Van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (V.G.T.), statutair gevestigd te Utrecht, secretariaat: Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam,
tel. : 075-6539290, fax: 075-6539295, URL: www.vgt.nl, email: info@vgt.nl.
 
TOEPASSELIJKHEID.
 
1.1. Het bepaalde in deze VGT Algemene Garantievoorwaarden, hierna te noemen: de Garantievoorwaarden, is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand gesloten overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door
leden van de VGT, hierna te noemen: de leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige Garantievoorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat de Garantievoorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de leverancier te sluiten overeenkomsten.
1.3. Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in de Garantievoorwaarden opgenomen bepaling(en) geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier, de aanvullende bepalingen van de leverancier, de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en de bepalingen in deze Garantievoorwaarden is de navolgende volgorde van kracht, waarbij de eerder genoemde stukken voorrang hebben boven de later genoemde:
  1. hetgeen schriftelijk tussen opdrachtgever en de leverancier is overeengekomen;
  2. de aanvullende bepalingen van de leverancier;
  3. de bepalingen in de VGT Garantievoorwaarden;
  4. de bepalingen in de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
 
GARANTIE NIEUWE APPARATUUR.
 
2.1. Ingangsdatum.
Indien de leverancier de apparatuur binnen 14 dagen na de aflevering formeel oplevert geldt als ingangsdatum de datum waarop de oplevering schriftelijk wordt bevestigd, ongeacht de datum waarop de apparatuur door de leverancier is/wordt afgeleverd en/of gefactureerd.
In alle andere gevallen wordt de ingangsdatum geacht de datum te zijn waarop de apparatuur door de leverancier bij de opdrachtgever wordt afgeleverd, dit ongeacht de datum waarop de apparatuur door de leverancier aan de opdrachtgever wordt gefactureerd.
 
2.2. Garantietermijn.
De garantietermijn voor nieuwe apparatuur bedraagt twaalf maanden met inachtneming van de in artikel 2.4 van de Garantievoorwaarden genoemde uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting.
 
2.3. Dekking.
a. De inhoudelijke dekking van de garantie betreft arbeidsloon, onderdelen en materialen voor zover de apparatuur zich binnen Nederland bevindt (exclusief de overzeese Rijksdelen). Voorrijdkosten vallen niet onder de dekking.
b. De inhoudelijke dekking van de garantie betreft alleen onderdelen voor zover de apparatuur zich buiten Nederland bevindt (inclusief de overzeese Rijksdelen). 
c. De opdrachtgever kan tegenover de leverancier geen rechten ontlenen aan door de fabrikant of enige andere derde middels folders , advertenties, gebruiksaanwijzingen of anderszins verstrekte garanties op de door de leverancier geleverde apparatuur met een verdergaande dekking dan dat deze Garantievoorwaarden hem bieden.
 
2.4. Uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting.
Conform de navolgende artikelen van de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden vervalt het recht op garantie c.q. is dit recht uitgesloten:
a. Artikel 12.4. Indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins;
b. Artikel 12.5. Indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n);
c. Artikel 12.6. Op onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen en roterend instrumentarium;
d. Het recht op garantie vervalt eveneens indien:
1. gebruik wordt gemaakt van andere reinigings- en/of desinfectieproducten dan door de fabrikant of de leverancier zijn voorgeschreven dan wel geadviseerd, waaronder ook begrepen het gebruik van verkeerde en/of niet-voorgeschreven materialen voor bijvoorbeeld dagelijks en/of preventief onderhoud;
2. door de leverancier afgegeven instructies voor dagelijks onderhoud niet of niet naar behoren zijn opgevolgd;
3. verkleuringen van bekleding, lak of andere uiterlijke veranderingen aan apparatuur zijn ontstaan welke door invloeden van buitenaf veroorzaakt zijn en welke de goede werking van de apparatuur niet belemmeren;
4. de storing of het gebrek het gevolg is van:
a. externe oorzaken zoals bijvoorbeeld (een slechte) water- en/of luchtkwaliteit e.d.;
b. van buiten komend onheil waaronder begrepen waterschade, natuurgeweld e.d.;
c. een interne of externe verhuizing of verplaatsing van de apparatuur; 
d. een update en/of upgrade van de apparatuur of de daarbij behorende software;
e. Zolang de leverancier ingevolge artikel 8.2 van de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden een beroep op opschorting toekomt, komt de opdrachtgever geen aanspraak op garantie toe. De garantietermijn loopt niettemin door.
 
GARANTIE SHOWROOMAPPARATUUR.
 
3.1. Definitie showroomapparatuur.
Onder showroomapparatuur wordt verstaan apparatuur die nog niet eerder is het vrije verkeer is gebracht, maar die door showroomgebruik niet als nieuwe apparatuur is aan te merken.
De leverancier dient in de offerte en/of orderbevestiging te omschrijven wanneer apparatuur wordt aangeboden als showroomapparatuur, bij gebreke waarvan de apparatuur in het kader van de Garantievoorwaarden als nieuwe apparatuur geldt.
 
3.2. Omvang garantie.
De garantie op showapparatuur is gelijkluidend aan die op nieuwe apparatuur, zoals genoemd in artikel 2.1 tot en met 2.4 van deze VGT Garantievoorwaarden, behoudens de navolgende aanpassingen:
2.2. de garantietermijn bedraagt negen maanden;
2.3.b géén garantie van toepassing.
 
GARANTIE OCCASION APPARATUUR.
 
4.1. Definitie occasionapparatuur 
Onder occasionapparatuur wordt verstaan gebruikte en/of tweedehands apparatuur die al eerder in het vrije verkeer is gebracht, ongeacht wanneer en door welke leverancier, en apparatuur die door de leverancier gebruikt is als demonstratie- en/of leenapparatuur.
De leverancier dient in de offerte en/of orderbevestiging te omschrijven wanneer apparatuur wordt aangeboden als occasionapparatuur, bij gebreke waarvan de apparatuur in het kader van de Garantievoorwaarden als showroomapparatuur geldt.
 
4.2. Omvang garantie.
De garantie op occasionapparatuur is gelijkluidend aan die op nieuwe apparatuur, zoals genoemd in artikel 2.1 tot en met 2.4, behoudens de navolgende aanpassingen:
2.2. de garantietermijn bedraagt drie maanden;
2.3.a. de inhoudelijke dekking betreft alleen arbeidsloon;
2.3.b. géén garantie van toepassing.
 
GARANTIE OP PREVENTIEVE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BUITEN DE GARANTIETERMIJN EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN BUITEN DE GARANTIETERMIJN.
 
5.1. Onder preventief onderhoud wordt verstaan: een periodieke controle van de staat waarin de apparatuur zich bevindt en/of een functionele periodieke controle hiervan en/of het schoonmaken en afstellen van de apparatuur en/of het preventief vervangen van slijtage gevoelige onderdelen.
 
5.2. Onder reparatiewerkzaamheden wordt verstaan: het opsporen van gebreken in de apparatuur, het verhelpen van genoemde gebreken en het zo nodig vervangen van gebrekkige onderdelen van de apparatuur.
 
5.3. De garantie op preventieve onderhoudswerkzaamheden buiten de garantietermijn en reparatiewerkzaamheden buiten de garantietermijn bedraagt drie maanden en dekt alleen eventueel te vervangen onderdelen.
 
5.4. De uitzondering(en), uitsluiting(en) of opschorting zoals genoemd in artikel 2.4 van deze VGT Garantievoorwaarden zijn onverkort van toepassing.
 
VERZENDINGEN VAN TE REPAREREN APPARATUUR.
 
6.1. De verzendkosten van apparatuur die voor reparatie naar de leverancier verzonden is of verzonden wordt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 
6.2. De leverancier is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van apparatuur welke door de opdrachtgever ter reparatie is verzonden.
 
6.3. De leverancier is gerechtigd om verzendkosten van het retour zenden van gerepareerde apparatuur in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
 
OVERIGE BEPALINGEN.
 
7.1. Indien de opdrachtgever naar het oordeel van de leverancier ten onrechte een beroep doet of heeft gedaan op garantieverplichtingen van de leverancier, dan is de leverancier gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten in de vorm van arbeidsloon, onderdelen en materialen tegen de bij haar gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 
7.2. Anders of verder dan in deze voorwaarden bepaald komen aan de opdrachtgever geen (garantie)aanspraken toe met betrekking tot de door leverancier geleverde goederen.
 
© VGT Zaandam - 1 april 2016